Đi xe đạp

"Hãy ăn trước khi bạn đang đói. Nước uống trước khi bạn đang khát. Ngồi lại trước khi bạn đang mệt mỏi. Đứng lên trước khi bạn đang lạnh ..."